ghostwin7

Hà Nội, Vietnam
Ghost Win 7 là một thuật ngữ dùng để chỉ một bản sao lại hệ điều hành ở tại một thời điểm. Thời điểm này có thể là ngay sau khi bạn cài lại Windows nhưng cũ

Public collections

Showcase
Recommended

Creations

Friends

No friends